"Corbyn? More like Cor-BYE, amirite? #AnarchistForLife #NoMoreCorbyn