"Anarchy in Vietnam? Hah! The word is 'Không có quy định' - No Rules!"